headerVBR3

Themamiddag Bastion 2016 "Digitaal privaatrecht"

Vrijdag 8 april 2016, 14.00 uur bij de Universiteit Utrecht, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht

Op deze voorjaarsvergadering van de VBR zal worden gedebatteerd over digitaal privaatrecht.Vier jonge civilisten presenteren hun onderzoek op het terrein van digitaal privaatrecht als opening van de gedachtewisseling hierover. Zij belichten het onderwerp vanuit het goederenrecht (verstrengeling van software en hardware: de opkomst van onoverdraagbare zaken, artikel 3:86 BW en internetaankopen), vanuit het perspectief van geschillenbeslechting (ADR en ODR en de digitalisering van de rechtspraak) en vanuit het intellectueel eigendomsrecht (de onzekere toekomst van de hyperlink). Tijdens de themamiddag wordt ook de VBR Publicatieprijs 2015 uitgereikt.

Najaarsvergadering 2015 met preadviezen 'Collectieve Acties'

Auteurs: prof. mr. I. Tzankova, prof. mr. M.G. Faure en prof. mr. L.T. Visscher
Vrijdag 11 december 2015, 14.00 uur, kantoor NautaDutilh, Strawinskylaan 1999 te Amsterdam

Tijdens de najaarsvergadering worden de preadviezen over collectieve acties verdedigd. Prof. Tzankova onderzoekt in haar preadvies of de Nederlandse collectieve actie "globaliseringsproof" is, en geeft daarbij een helikopter view van de belangrijkste internationale ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. Vervolgens stelt zij de aard van de groepsvertegenwoordiger en de financiering daarvan centraal, en legt zij de knelpunten in de huidige praktijk bloot. Prof. Faure en Visscher belichten in hun preadvies de collectieve actie vanuit rechtseconomisch perspectief. Vanuit dat gezichtspunt analyseren zij de voor- en nadelen van een collectieve actie. Voorts wordt ingegaan op de toegang tot de rechter, de financiering van collectieve acties ex art. 3:305a BW, de WCAM en het consultatievoorstel.

Elbert de Jong wint VBR-publicatieprijs 2014

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht is de VBR-publicatieprijs 2014 uitgereikt aan mr. E.R. (Elbert) de Jong, werkzaam bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (UU). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de auteur(s) van het wetenschappelijk tijdschriftartikel dat de meest belangwekkende bijdrage leverde aan de kennis en verbetering van het burgerlijk recht in brede zin. Hij ontving de prijs voor het artikel 'Onzekerheid Troef?' (NJB 2014/6, p. 382-389). Het artikel gaat over zorgplichten voor onzekere risico's. In het artikel worden aan de hand van typen en oorzaken van wetenschappelijke onzekerheid, de inhoud en grenzen van zorgplichten onder verschillende omstandigheden van wetenschappelijke onzekerheid over risico's uiteengezet. De jury roemt het artikel om de grensverleggende en innovatieve wijze waarop wordt bijgedragen aan de oplossing van een urgente en verontrustende problematiek.
Lees hier de laudatio van jurylid mr. drs. B.T.M. van der Wiel