headerVBR3
De Vereniging voor Burgerlijk Recht is op 3 februari 1986 opgericht. Doel was en is het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het burgerlijk recht. De VBR tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van wetenschappelijk debat in haar vergaderingen alsook door het uitgeven en verspreiden van geschriften op het gebied van het burgerlijk recht.
Bestuur

Het bestuur van de VBR bestaat uit:
mr. dr. H.L. van der Beek, raadsheer, College van Beroep voor het bedrijfsleven
prof. dr. mr. A. Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht, open universiteit
prof. mr. T. Hartlief, Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad
mr. N. ten Kate, wetgevingsjurist, Ministerie van Justitie en Veiligheid
mr. S.V. Mewa, advocaat bij VictimFirst
mr. dr. Ch. Samkalden, advocaat bij Prakken d'Oliveira
prof. mr. A.J. Verheij (vz), hoogleraar Privaatrecht i.h.b. Verbintenissenrecht, Rijksuniversiteit Groningen
prof. mr. L.P.W. van Vliet (penningm.), hoogleraar kunstrecht, Universiteit Maastricht
mr. dr. drs. B.T.M. van der Wiel (secr.), advocaat en partner, Houthoff

Het bestuur wordt bijgestaan door mr. T. van Tatenhove, advocaat bij Houthoff, als adjunct-secretaris.

Lidmaatschap van de VBR
Als u lid wilt worden van de VBR, neem dan contact op met onze penningmeester. Ook kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier op deze website.
Lidmaatschap geeft u o.a. recht op deelname aan vergaderingen en ontvangst van de jaarlijkse preadviezen.
De contributie bedraagt momenteel € 40 per jaar. Als u student bent, betaalt u het eerste jaar een gereduceerde contributie van € 15. Daarna geldt de normale contributie.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het loopt per kalenderjaar en de contributie is verschuldigd over het gehele jaar ongeacht het moment van aanvang of beëindiging van het lidmaatschap. Opzegging kan tot vier weken voor het einde van het jaar, per brief of email aan onze penningmeester.

Voor vragen over lidmaatschap van de VBR gelieve contact op te nemen met ons secretariaat.

Statuten van de VBR