headerVBR3

Overzicht preadviezen

Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten (2019)
prof. mr. J.H. Gerards, prof. mr. A.C. van Schaick
ISBN 9789462512092 | Bestel preadvies

In het traditionele vermogensrecht worden vragen over de totstandkoming, uitleg en uitvoering van overeenkomsten beantwoord met de koopovereenkomst voor ogen, die strekt tot de overdracht van eigendom tegen betaling van geld. Dat past bij een maatschappij waarin (eerst) de agrarische sector en (vervolgens) de industriële sector de economische overhand hebben. Maar tegenwoordig is contractenrecht steeds meer dienstverleningscontractenrecht, een tendens die wordt versterkt door de digitalisering, waaraan dienstverlening inherent is. Als software de primaire materie is, draait het vermogensrecht niet in de eerste plaats om koop en eigendom, maar om het (tijdelijke) genot van een gedigitaliseerde zaak of dienst. Vragen van totstandkoming, uitleg en uitvoering van digitale-dienstverleningsovereenkomsten zijn niet steeds goed te beantwoorden aan de hand van regels die voor het koopcontractenrecht zijn ontwikkeld, en digitale-dienstverleningsovereenkomsten leiden ook tot nieuwe vragen over de partijautonomie, en over de betekenis van het goederenrecht, waarin eigendom respectievelijk toebehoren centraal staan. Bert van Schaick beschrijft in zijn preadvies hoe digitalisering al met al dwingt tot bezinning op traditionele uitgangspunten van het vermogensrecht.

Een tweede ontwikkeling die in deze preadviezen wordt belicht, is die van de opkomst van digitale platformen. Steeds vaker bieden mensen overbodig geworden spullen aan via een internetportal, vermelden ze op een website dat ze een boormachine of fiets willen lenen, of bieden ze via een app diensten aan zoals het thuisbezorgen van pizza’s of het verhuren van een appartement. In de afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan naar de vraag hoe digitale platformen juridisch moeten worden geduid en wat de juridische consequenties zijn van hun tussenkomst. De gevolgen voor de bescherming van grondrechten zijn vooralsnog onderbelicht gebleven. Het preadvies van Janneke Gerards beoogt dit kennishiaat te vullen door de gevolgen van de opkomst van digitale platformen voor de grondrechten in brede zin te verkennen. Voor verschillende categorieën van grondrechten (privacyrechten, vrijheidsrechten, gelijkheidsrechten en procedurele rechten) onderzoekt zij hoe de opkomst van de digitale platformen ze kan raken, zowel in positieve als in negatieve zin, en in hoeverre dit juridische vragen oplevert die relevant kunnen zijn in rechterlijke procedures, regulering en beleidsvorming.Recht over tijd (2018)
prof. mr. M.A. Loth, mr. L.P.W. van Vliet
preadviezen 2018

Barmhartigheid in het burgerlijk recht (2017)
prof. mr. J.W.A. Biemans, prof. mr. A.G. Castermans
preadviezen 2017

Uitleg van rechtshandelingen (2016)
prof. mr. H.N. Schelhaas, mr. W.L. Valk
preadviezen 2016 | verslag van de discussie over de preadviezen 2016 (NTBR 2017/16, afl. 4)

Collectieve acties (2015)
prof. dr. M.G. Faure, prof. mr. dr. L.T. Visscher, prof. dr. I.N. Tzankova
preadviezen 2015 | verslag van de discussie over de preadviezen 2015 (NTBR 2016/18, afl. 4)

Forumshopping (2014)
prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, prof. mr. drs. A.A.H. van Hoek
preadviezen 2014 | verslag van de discussie over de preadviezen 2014

Gedragscodes in internationaal, Europees en privaatrechtelijk perspectief (2013)
Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving
mr. M. Menting, prof. mr. M.W. Scheltema
preadviezen 2013 | verslag van de discussie over de preadviezen 2013

Harmonisation of Insolvency Law in Europe (2012)
Ian F. Fletcher, Bob Wessels
preadviezen 2012voorbespreking preadviezen 2012 \ verslag van de discussie over de preadviezen 2012

EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos? (2011)

prof. mr. S.D. Lindenbergh, prof. mr. G.E. van Maanen
preadviezen 2011 | voorbespreking preadviezen 2011 | verslag van de discussie over de preadviezen 2011

Europeanisering van vermogensrecht (2010)

prof. mr. A.L.M. Keirse, prof. mr. P.M. Veder
preadviezen 2010 | voorbespreking preadviezen 2010 | verslag van de discussie over de preadviezen 2010

Handhaving van het consumentenrecht (2009)
prof. mr. M.B.M. Loos, prof. mr. W.H. van Boom
preadviezen 2009

Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht (2008)
Een rechtsgeleerde dialoog
prof. mr. I. Giesen, mr. dr. ir. T.F.E. Tjong Tjin Tai
preadviezen 2008

Privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht (2007)
mr. W.A.J. van Lierop, mr. E.H. Pijnacker Hordijk
preadviezen 2007

Materieel faillissementsrecht: de Peeeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement (2006)
mr. drs. W.J.M. van Andel, prof. mr. F.M.J. Verstijlen
preadviezen 2006

De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht (2005)
prof. mr. T. Barkhuysen, mr. M.L. van Emmerik, mr. H.D. Ploeger
preadviezen 2005

Wettelijke bedenktijd (2004)
prof. mr. Jac Hijma, mr. W.L. Valk
preadviezen 2004

Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding (2003)
prof. mr. J. de Jong, mr. dr. H.D. Ploeger, prof. mr. A.A. van Velten, mr. dr. ir. J.A. Zevenbergen
preadviezen 2003

Aspecten van ongerechtvaardigde verrijking (2002)
mr. W.H. van Boom, prof. mr. M.H. Wissink
preadviezen 2002

Principles of European Contract Law (2001)
prof. dr. M.W. Hesselink, dr. G.J.P. de Vries
preadviezen 2001

Cessie (2000)
De overdracht van vorderingen op naam
prof. mr. H.L.E. Verhagen, mr. M.H.E. Rongen
preadviezen 2000

Het moment van ontstaan van schade (1998)
C.J.M. Klaassen, A.J. Akkermans
preadviezen 1998

Vermogensrechtelijke aspecten van leasing (1997)
mr. J.J. van Hees, mr. drs. R.M. Hermans, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann
preadviezen 1997

De administratieve rechter als schadevergoedingsrechter / Herbezinning op de grondslagen van overheidsaansprakelijkheid (1996)
prof. mr. W. Konijnenbelt, prof. mr. R.P.J.L. Tjittes
preadviezen 1996

Enige aspecten van het Weens Koopverdrag / Specific Topics of the CISG in the Light of Judicial Application and Scholarly Writing (1995)
mr. R.I.V.F. Bertrams, prof. dr. F. Ferrari, L.L.M.
preadviezen 1995

Het Haagse Trustverdrag in Nederlands perspectief / Het Nederlandse goederenrecht en het Haagse Trustverdrag (1994)
mr. C.D. van Boeschoten, prof. mr. R.D. Vriesendorp
preadviezen 1994

Naar een Europees Burgerlijk Recht / Europees privaatrecht - Een bonte lappendeken (1993)
prof. mr. E.H. Hondius, mr. L.A.D. Keus
preadviezen 1993

Contractsdwang / De Global Note en de nemo plus-regel (1992)
mr. P. Klik L.L.M., mr. P. Kuipers
preadviezen 1992

Capita Overgangsrecht NBW (1991)
mr. R.S. Meijer, mr. A.I.M. van Mierlo, prof. mr. M.V. Polak, mr. J. Spier, mr. C.H.W.M. Sterk, mr. A.J. Tekstra
preadviezen 1991

De invloed van verzekering op de civiele aansprakelijkheid (1990)
prof. mr. R. van den Bergh, dr. M. Faure, L.L.M., mr. T. Hartlief, mr. R.P.J.L. Tjittes
preadviezen 1990

Echtscheidingsconvenant en boedelscheiding (1989)
prof. mr. E.A.A. Luijten, mr. J.A.M.P. Keijser
preadviezen 1989

Kredietverlening naar huidig en komend recht (1988)
prof. mr. F.H.J. Mijnssen, prof. mr. P.A. Stein, mr. C.J.B. Ebeling
preadviezen 1988

Produktenaansprakelijkheid (1987)
prof. mr. J.H. Nieuwenhuis, mr. J.M. Barendrecht
preadviezen 1987

Burgerlijk recht en grondrechten (1986)
prof. mr. J.L.M. Elders, mr. M.B.W. Biesheuvel
preadviezen 1986